Verslingerd aan de Dinkel

Natuurgebied het Lutterzand ligt aan de voet van de stuwwal uit de ijstijd. Het gebied is 600 hectare groot, en bestaat uit heidevelden, zandverstuivingen, jeneverbesstruweel en prachtige bossen met grove den, berken en eiken. Dwars door het natuurgebied stroomt het riviertje De Dinkel. Door de eeuwen heen heeft dit riviertje zich al slingerend “ingevreten” in het zand. De steile oevers zijn nu nestplaatsen voor de oeverzwaluw. Ook de ijsvogel en de grote gele kwikstaart komen veel voor in het Lutterzand.
De Dinkel is één van de weinige oerriviertjes in Nederland. Het riviertje verplaatst zich al meanderend tot wel een halve meter per jaar, en in de winter is de waterstand zo hoog dat veel weilanden onder water komen te staan.

Het Lutterzand biedt uitstekende mogelijkheden om te wandelen en fietsen. In september en oktober kan het riviertje per kano bevaren worden.
Centraal in het natuurgebied ligt de Groene Staart (Greun’n Stet), een prachtige bocht van 180°  in de Dinkel waar de oevers tot wel 7 meter hoog zijn
In 2007 is het Lutterzand uitgeroepen tot Aardkundig monument.  Een aardkundig monument is een gebied dat zijn staat ontleent aan zijn aardkundige betekenis.